Hail to the Rain of Samhain Night

I wrote this last Halloween, when it rained on Samhain Night. A welcome break in California’s drought.

Hail to the Rain of Samhain Night

Tha ‘n frasachd air ar ruidheachd ‘nis, mu dheireadh The rain has reached us now, at long
Thall, thig a’ chobhair Mhanannan dhuinn, ‘na thràth Last, the favor of Manannan comes to us, in time
Airson na h-Oidhche-Shamhna, leis na anman For the Night of Samhain, with the souls
Nam marbh ri teachd… Of the dead to come…

Cho fionnar ‘s ùr ‘tha h-uile fo’n so-bholadh So cool and fresh that everything is under the fragrance
Na frasachd phrìseil, tiodhlac iongantach deas Of the precious rain, a wonderous gift ready
Mus am Fèill Shamhna, ‘chur ‘nar cuimhne nach eil Before Samhain, to remind us that it is not
A’ chrìoch na Beatha… The end of Life…

‘Nis, fad ‘s gun leighis mi gum bi deas mise Now, as I heal may ready I be
Airson na spioradan nam marbh, caraid For the spirits of the dead, friend
No nàmhaid, is gun aithnich sinn, mi iad Or foe, and may I, we recognize them
‘San oidhch’ seo ‘n iongnaidh… In this night of wonder…

A-nochd, tha fosgailte na bratan eadar Tonight, the curtains are opened between
Na saoghlan fad ‘s gun crìochnaich bliadhn’ eile The worlds as another year ends
‘S gun tòisich bliadhn’ eile, ‘s itealaichidh And another year begins, and the lights
Na soillsean anman… Of souls fly…

A Bhrìghde, Dhian Cecht, gun leighis Sibhse O Brigid, Dian Cecht, may You heal
Ar Màthair, Danu, is a h-uile dhinn anns Our Mother, Danu, and all of us in the
A’ bhliadhna ri teachd, ged brodaidh fhathast Year to come, although the Morrigan
A’ Mhorrìgan sinn… Provokes us yet…

Le ur toil, ‘mhuinntir ghràdhaich, tillibh dhuinn, dhomh If you please, beloved ones, return to us, to me
No seallaibh dhuinn ur làthaireachd, Sheanmhairean, Or make your presence known to us, Grandmothers,
Sheanairean, is ur bràithrean ‘s peathraichean, Sheoc, Grandfathers, and your brothers and sisters, Jack,
‘S a bheathaichean ghràidh…! And beloved animals…!

‘San tràth seo na mòr-thiormachd is mì-chinnte, In this time of terrible drought and uncertainty,
Gun aithnich mi na h-anman sin mo mhuinntir, May I recognize the spirits of my people,
Gun aithnich sinn a’ chobhair Bhrìghde, Àine, May we know the favor of Brigid, of Àine,
Gun leighis uile… May all heal…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s